Általános Szerződési Feltételek

A DACE Zrt-nek mint Megbízottnak (továbbiakban: Megbízott) kizárólag lepecsételt és aláírt megrendelő lap esetén áll módjában a megrendelésben foglaltak teljesítése, ennek megfelelően a megrendelt csomagot a jelzett időszakokban a Megbízott biztosítja a Megbízó részére. A megrendelő vállalja, hogy az e-mailen egyeztetett határidőkig a megvásárolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó kreatívokat időben megküldi a DACE Zrt. részére e-mailen. Amennyiben ez, a határidőn túl történik meg, a DACE Zrt. a soron következő szabad időpontot tudja biztosítani a megjelenéshez a megrendelő kampányához. Az új időpont azonos értékű negyedévben történik kijelölésre, mint amiben a kampányt megrendelték, tehát nyári vagy akciós kampányok kreatívjait nem tudjuk megjeleníteni a főszezonban (október 1 és december 31 között).

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelésen túl egyéb technikai beállításokat a futó kampány időtartama alatt a DACE Zrt. abban az esetben tud biztosítani, ha az a kifutás időtartamát és a felületek kapacitásait hátrányosan nem befolyásolja. A DACE Zrt. a megrendelt kampányok indulási időpontjait írásban rögzíti. A hirdető hibájából nem induló kampányok (vagy egyes nem beérkező szolgáltatások anyagai miatt) volumenei feleződnek 30 naponta, a kampány végétől számított 3 hónap múlva már nem kifuttathatóak. Ettől eltérni kizárólag e-mailen egyeztetve és mindkét fél beleegyezésével lehetséges, a DACE Zrt. ilyen esetekben a megrendelőre hivatkozva minden esetben a fentiek szerint jár el. Kampányok lefutását szüneteltetni csak mindkét fél beleegyezésével és jóváhagyásával lehetséges, a DACE Zrt. ilyen esetekben a megrendelőre hivatkozva minden esetben elutasíthatja a kérést. Amennyiben mégis ilyen helyzet adódik, úgy a régi megrendelő érvénytelenítése szükséges és a megmaradt mennyiséget új együttműködés keretein belül kell lehirdetni, 3 hónapon belül.

A folyamatos kapcsolattartást a DACE Zrt. minden kampány esetében (AV, CT) garantálja, amennyiben nem érkezik adott CT kampányok elmaradásaira válasz 24 órán belül az ügyfelek részéről, és a számok elmaradnak az átlag elvárt eredményektől (átlag alatt az előző kampány átlag AV/CT értékeit értjük), a DACE Zrt. az alábbiak szerint konvertálhatja át a CT kampányokat AV kampányokra: oldalanként min 0.1 – 0.5, erotikus felületeken: 0.2, mobil felületen: 0.5 CT% CT->AV átváltással. Ha az ügyfél zónát akar futtatni, akkor AV alap kerülhet minden esetben a megrendelőre. A feltüntetett kedvezményes árat együttes és a jelzett időszakban történt felhasználás esetén a Megbízott garantálja. Ettől eltérő esetben a megrendelés írásos módosítására van szükség. A kampányok időtartama alatt a Megbízott kérésre hozzáférést biztosít a látogatottsági adatokról.

Adott kampányoknál maximum hetente egy alkalommal tudunk kreatívokat cserélni, ezekben az esetekben is kérjük a cserélendő kreatívokat leadni a kampány elején. Amennyiben nem érkeznek meg, a megrendelő tudomásul veszi, hogy 3-5 napon belül történhet meg a kreatívok cseréje. Amennyiben a kreatívok tartalma nem megfelelő vagy nem igazodik az oldalhoz, úgy a DACE Zrt. kérheti ezek módosítását.

A DACE Zrt. által működtetett portfólión csak olyan kampányok indulhatnak el, amelyeknek a Megbízói kézjegyükkel ellátták e jelen megrendelőt.

Ha a kampány elindulása nem történik meg a megrendelő szerinti időpontban, a Megbízó hibájából (pl. kreatívok nem érkeznek meg vagy nem megfelelőek), akkor a Megbízott jelzi a Megbízó felé, ha esetleg a kampány teljesülése egy későbbi időpontban történik majd meg. Ezekben az esetekben is a pénzügyi teljesítés és a számla kiállítása a megrendelő szerint történik.

eDM-ek esetében legalább egy héttel a kiküldés előtti nappal kérjük a kreatívok leadását, amennyiben ez nem történik meg, úgy nem tudjuk garantálni az előre egyeztetett időpontot. Ha a kreatív későn érkezése miatt az előre egyeztetett időpontban nem tud megtörténni a kiküldés, akkor a DACE Zrt. a soron következő szabad időpontra tesz javaslatot. Amennyiben a teszt kiküldésnél A/B tesztet szeretne a Megbízó kiküldeni, már az ajánlatkérésnél szíveskedjen azt jelezni. Ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a kiküldést. Minden eDM megrendelésnél egy kreatív kiküldésre adunk ajánlatot, amennyiben a Megbízó több kreatívot szeretne ugyanarra az adatbázisra kiküldeni egy megrendelés alkalmával, szíveskedjen az ajánlatkérésnél jelezni. Amennyiben ez nem történik meg, nem tudjuk garantálni a több kreatív kiküldését egy megrendelés alkalmával.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott felületein konkurens társkereső bannereket nem futtat.

eDM megrendelések esetén a Megbízó tudomásul veszi, hogy az ajánlat és a kiküldés időpontja között, ha több, mint két hét eltelik, a címek száma az adatbázisokban módosulhat. Ennél az eshetőségnél a Megbízott ezt jelzi a Megbízónak és közösen egyeznek meg a leteljesítésben.

Felelősség, szavatosság kiegészítés:

Szavatoljuk és garantáljuk, hogy a hírlevél kiküldés során betartjuk a GDPR szabályozását. A kiküldésre vonatkozó szabályokat az adatvédelmi politikánk tartalmazza, melyet a felhasználóink minden esetben elfogadnak regisztráció során. Hírlevél küldésre külön is feliratkoznak a tagjaink, és csak azok kapják a hírlevél üzeneteket, akik ehhez egyértelműen hozzájárultak. Szerződő felek jelen nyilatkozatot elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt utólag jóváhagyólag írják alá.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy adatokat az Adverticum Zrt által működtetett Adverticum AdServer hirdetés-kiszolgáló rendszer rögzíti és kijelenti, hogy az ott közölt eredményeket hitelesnek fogadja el. A kampányok végén a Megbízott írásos statisztikát küld a kampány eredményességéről. A hirdető az Adverticum statisztika megérkezésével és a mellé egyidejűleg megkapott teljesítési igazolással igazolja a kampány teljesülését, és tudomásul veszi, hogy ezután már semmilyen egyéb igényt nem támaszt fel a lehirdetett és lezárult kampány kapcsán. Amennyiben a Megbízó rendelését bármely okból visszavonja, vagy attól eláll, a Megbízottnak fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

“1. Ha a megrendelés írásban megtörtént, de a kampány nem került elindításra, úgy a Megbízott jogosult a kedvezményes csomagár 40 %-ára.

2. Ha a megrendelés írásban megtörtént és a kampány is elindításra került, úgy a Megbízott a már teljesített szolgáltatások díjaira jogosult. “

A Megbízónak lehetősége van hozzáférést kérni az Adverticum méréshez, amennyiben ezzel él, úgy a kampány végén írásos statisztikát nem küldünk külön, ilyen esetekben a teljesítési igazolást küldjük el elektronikus úton.

A jelen megrendelőlap a felek közötti szolgáltatás értékesítésre irányuló megbízási szerződés megkötésére szolgál, azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megrendelőlap tartalma – különösen, de nem kizárólagosan a megbízási díj mértéke – üzleti titkukat képezik és egyik fél sem jogosult az abban foglaltakat harmadik személy tudomására hozni.

Reklámközzétevő ezennel vállalja és kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2018. május 25. után Reklámközvetítő által a Reklámozók részére megrendelt és Reklámközzétevő által közzétett reklámokat illetően a kampányok során és azt követően semmiféle személyes adatot nem juttat el Fenti Reklámközvetítő részére.

Reklámközzétevő továbbá nyilatkozik, hogy a 2018. május 25. után Reklámközvetítő által a Reklámozók részére megrendelt és Reklámközvetítő által közzétett reklámokat illetően a Reklám közzététel teljes folyamata során az Info törvény, valamint az Európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szabályainak maradéktalanul eleget tesz. A fentiek be nem tartásából eredő esetlegesen előforduló szabálytalan adatkezelésért, vagy egyéb incidensekért sem Reklámközvetítő, sem Reklámozó nem vonható felelősségre.

REKLÁMKÖZZÉTEVŐI NYILATKOZAT

A Reklám Közzétevője a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdés alapján kijelenti, hogy a Reklámközvetítő (továbbiakban Megrendelő), és a Közzétevő közt 2019. december 31-ig létrejött megrendelések alapján a Közzétevő a reklámadó alanyának minősül, reklámadó-fizetési kötelezettség nem terheli.

Jelen nyilatkozat felhasználható a Szerződés alapján a Megrendelő által közvetített szolgáltatások elszámolásához is.

2019. május 20.